Hotline: +66-2-160 3403-4
Fax: +66-2-108 4043
ใบอนุญาตเลขที่ 11/05874
HomeAbout usNewsFaqsContact usLocation
ประวัติผู้บริหาร
 
 
คุณพิศสมร   กุศลานนท์  (ครูเป๋า)  กรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่แนะแนวอาวุโส   ของบริษัทคิงส์  เอ็ดดูเคชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด  ผู้บุกเบิกก่อตั้ง บริษัทร่วมทุน King’s College of English (Thailand) ซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ.2536  นอกจากนั้น ยังดำรงตำแหน่ง  ผู้บริหารและเจ้าของโรงเรียน  2  แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษพิชชา (  King’s College - Pitcha School of  English) ที่อาคาร EQ Mall ถนนแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงเรียนปรินส์ ฯ)  
 
คุณพิศสมรสำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านครุศาสตร์บัณฑิต (อังกฤษ)จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      
 
-  ครูประจำชั้น ครูสอนภาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และก่อนการอำลาจาก "ชีวิตครูในโรงเรียน"  คุณพิศสมรได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมต้น (2527-2531)
-  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่างประเทศ สายการบิน บริติช แอร์เวย์ (2531-2539)
-  ผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทร่วมทุน King’s College of English (Thailand) (2539-2548)
 
 
พันธกิจ
 
• ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมตามความชอบ ความถนัด ความสามารถและตามความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้และเป้าหมายของการศึกษาของผู้เรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญ
• แนะแนว  รับปรึกษา และเป็นตัวแทนผู้เรียน ผู้ปกครอง เป็นผู้ประสานงาน และดำเนินการสมัครไปยังสถาบันการศึกษาที่ผู้เรียนต้องการจะไปศึกษาในต่างประเทศ นั้นๆ
• ให้คำแนะนำหรือสนับสนุน แก้ไข ช่วยเหลือดูแล พร้อมช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ  รวมทั้งเจรจาเป็นตัวแทนนักเรียน ทำความตกลงกับสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ร่วมกัน หรือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ในกรณีเกิดปัญหาในระหว่างที่เรียนอยู่ต่างประเทศ
• ให้บริการและติดตามผลการเรียน และให้ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นจริง แก่ผู้เรียน ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
• อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ; การขอวีซ่า ตั๋วเครื่องบิน และการประกันสุขภาพ
 
ทำไมต้องใช้บริการของ คิงส์เอ็ดดูเคชั่นแนล เซอร์วิส
 
1. ผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์สูง ประกอบกิจการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้มากว่า 20 ปี
2. คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่ที่เป็นยอมรับและเชื่อถือได้จากศูนย์การศึกษาของนานาประเทศ มีคุณภาพและไว้วางใจได้
3. หลักสูตรหลากหลายให้ผู้เรียนเลือก แนะนำหลักสูตรที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ตามจุดประสงค์ของผู้เรียนและให้คุณภาพสมราคา
4. เจ้าหน้าที่แนะแนวมีประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้เดินทางและผู้ปกครอง
5. มีการจัดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) โดยผู้เรียน ผู้ปกครองไม่ต้องไปดำเนินการใดๆ เอง
 ยกเว้น:  การตรวจสอบ BIO METRIC สำหรับผู้เดินทางไปประเทศอังกฤษ และการยื่นขอวีซ่าไปประเทศอเมริกา ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้ยื่นขอวีซ่าเอง
 
...in the following countries (ประเทศ ที่แนะแนว) 
คิงส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อหลายแห่งในต่างประเทศ:-
 
• America (อเมริกา)
• Australia (ออสเตรเลีย)
• Canada (แคนาดา)
• England (อังกฤษ)
• Ireland (ไอร์แลนด์)
• New Zealand (นิวซีแลนด์)
• Germany (เยอรมัน)
 
..Language courses  (โรงเรียนสอนภาษา)
มีหลักสูตรหลากหลายสำหรับผู้เรียนที่มีระยะเวลาเรียนสั้น/น้อย หรือผู้เรียนที่สนใจเรียนแบบระยะยาว:-
 
• English for Adult,/English for children
• English for Business,/Executive
• English for Further Studies
• Foundation or Access to universities
• High School preparation programme
• IELTS Preparation Course
 
..High School Courses (โรงเรียนระดับมัธยม)
 
• High School year
• A Level / Baccalaureate
• Boarding /Residential
• University Access / University Foundation
 
..University & College Course (มหาวิทยาลัย & วิทยาลัย)
 
• Languages
• Business, Marketing, MBA , Media, Tourism, Art & design, Hotel & hospitality, Computer,
• Aviation, Wine
 
 
Institution list
Contact Us
     
Hit Web Stats

home | about us | faqs | news | contact us | location
© copyright 2008 King's Educational Services Co.,Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05874
powered by: www.checkyoursites.com